Privacybeleid

Bijgewerkt 09/03/2020

1. Partijen en doel

Welivechat " Traitementverantwoordelijke "

Rue Pierre Flamand,1420, Braine-l'alleud

BCE/TVA :

Mail : contact@welivechat.be

Téléphone : +32471319273

Code de conduite : -RGDP(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679)

Welivechat heeft een vertrouwelijkheidsbeleid dat tot doel heeft de gebruikers van de internetsite in alle openheid te informeren op het volgende adres: www.welivechat.be, over de manier waarop de persoonsgegevens door Welivechat worden verzameld en verwerkt.

De term "gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, dus elke fysieke of morele persoon, die de site bezoekt of er op een bepaalde manier mee omgaat.

In dit verband bepaalt Welivechat alle technische, juridische en organisatorische methoden en eindresultaten voor de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers. Welivechat neemt daartoe alle maatregelen die nodig zijn om een verwerking van persoonsgegevens te garanderen die in overeenstemming is met de wet van 30 juni 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens met personele gevolgen(https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018073046) et au Règlement européen du 26 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des ces données.(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

Welivechat is vrij in de keuze van iedere fysieke of morele persoon die op verzoek en voor eigen rekening de persoonlijke gegevens van de gebruikers verwerkt. In dit geval gaat Welivechat over tot het selecteren van een vertrouwenspersoon die voldoende garanties biedt wat betreft de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens, gelet op de wet en het reglement.

2. Verwerking van persoonlijke gegevens

Het gebruik van de site door de gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Welivechat, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, of door de prestataires die in naam en voor rekening van Welivechat optreden, is in overeenstemming met de wet en het reglement.

Les données à caractère personnel seront traitées par Welivechat, conformément aux finalités citées plus bas, via :

Onze onderneming is gevestigd op het platform van Wix.com. Wix.com biedt een liggend platform waarmee u onze producten en diensten kunt verkopen. Vos données peuvent être stockées via le stockage de données de Wix.com, les bases de données et les applications générales de Wix.com. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers achter een parafeu.

3. Definitieve verwerking van persoonlijke gegevens

Conform l'article 13 du règlement, les finalités du traitement des données personnelles sont communiquées à l'utilisateur et sont les suivantes :

  1. Diensten aanbieden en exploiteren;
  2. Aan onze gebruikers een klantendienst en een continue technische ondersteuning bieden;
  3. Om in contact te kunnen komen met onze bezoekers en gebruikers met algemene of persoonlijke informatie over de service en promotionele berichten;
  4. Voor het creëren van statistische gegevens en andere niet-persoonlijke gegevens die wij of onze commerciële partners kunnen gebruiken om onze diensten te verstrekken en te verbeteren;
  5. Om te voldoen aan alle wetten en regels die van toepassing zijn.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

L'utilisateur consent, lors de la visite et lors de l'utilisation du site, que Welivechat recueille et traite, selon les modalités et principes décrits dans la présente Politique de confidentialité, les données à caractère personnel suivantes:

Wij ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of die wij u op een andere manier verstrekken. Bovendien verzamelen wij het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer op Internet aan te sluiten; identificatie; e-mailadres; passeermotief; informatie over uw computer en de verbinding met internet en de geschiedenis van uw aankopen. Wij kunnen logische middelen gebruiken om de sessiegegevens te meten en te verzamelen, zoals de antwoordtijd op de pagina's, de duur van het bezoek aan bepaalde pagina's, de interactiegegevens op de pagina's en de methoden die worden gebruikt om buiten de pagina's te navigeren. Nous recueillons également des informations personnellement identifiables (y compris le nom, l'adresse e-mail, le mot de passe, les communications); les détails de paiement (y compris les informations de carte de crédit), les commentaires, les commentaires, les avis sur les produits, les recommandations et le profil personnel.

5.Consentement

En accédant au site et en l'utilisant, l'utilisateur déclare avoir pris connaissance et marqué son accord de façon libre, spécifique, éclairée et univoque au traitement des données à caractère personnel la concernant. Cet accord porte sur le contenu de la présente politique de confidentialité.

Le consentement est donné par l'acte positif par lequel l'utilisateur a coché la case proposant la politique de confidialité en lien hypertexte. Deze toestemming is een noodzakelijke voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de website of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Welivechat. Elk contract tussen een gebruiker en een gebruiker met betrekking tot de op de site voorgestelde diensten en producten is onderworpen aan de aanvaarding van het vertrouwelijkheidsbeleid door de gebruiker.

L'utilisateur consent à ce que le responsable du traitement traite et recueille, conformément aux modalités et principes compris dans la présente politique de confidialité, ses données à caractère personnel qu'il communique sur le site ou à l'occasion des services proposés par Welivechat, pour les finalités indiquées plus haut.

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement préalablement donné.

6. Bewaartermijn van de persoonlijke gegevens van de gebruikers

Conformément à l'article 13 paragraphe 2 du Règlement et de la Loi, le responsable du traitement ne conserve les données à caractère personnel que pendant le temps raisonnablement nécessaire pour permettre l'accomplissement des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Deze duur is in alle gevallen, inférieure à : 2 jaar.

7. Bestemmingen van de gegevens en verspreiding onder de niveaus

De persoonlijke données kunnen worden doorgegeven aan klanten, medewerkers, leveranciers of dienstverleners van Welivechat die adequate veiligheidswaarborgen voor de données bieden en die met Welivechat samenwerken in het kader van de commercialisering van producten of dienstverleners. Zij handelen onder de directe bevoegdheid van Welivechat en zijn met name verantwoordelijk voor het opvragen, verwerken of doorgeven van deze gegevens.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens worden verstrekt, de inhoud van het huidige vertrouwelijkheidsbeleid. Welivechat verzekert dat zij deze donaties behandelen op een discrete en veilige manier naar gelang van de voorziene einddoelen.

In de hypothese dat de gegevens aan derden worden verstrekt met het oog op directe marketing of prospectie, wordt de gebruiker vooraf geïnformeerd zodat hij zijn toestemming geeft voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens.

8. Gebruiksrecht

Op elk moment kan de gebruiker zijn rechten uitoefenen door een bericht per elektronische koerierdienst te sturen naar het volgende adres: contact@welivechat.be, of een brief per post naar het volgende adres, en een kopie van zijn identiteitskaart te sturen naar het volgende adres: Rue Pierre Flamand 26, 1420 Braine-l'alleud

  1. Toegangsrecht

Conform l'article 15 du règlement, Welivechat garantit le droit d'accès à l'utilisateur à ses données personnelles. L'utilisateur a le droit d'obtenir l'accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes :

-Les finalités du traitement;

-Les catégories de données à caractère personnel concernées ;

-De bestemmelingen of categorieën van bestemmelingen aan wie de persoonlijke gegevens zijn of zullen worden meegedeeld, met name de bestemmelingen die in een hoger land of bij een internationale organisatie zijn gevestigd;

-Indien dit mogelijk is, de beoogde bewaartermijn van de donaties met personele kenmerken of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om deze termijn te bepalen;

het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, waaronder een profielschets, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van het reglement, en, in ieder geval in bepaalde gevallen, van nuttige informatie over de logica van de eigenlijke behandeling, alsmede over het belang en de gevolgen van die behandeling voor de betrokken persoon

De verantwoordelijke voor de verwerking kan de vergoeding van redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten, voor elke door de gebruiker gevraagde extra kopie verlangen.

Wanneer de gebruiker deze vraag langs elektronische weg indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een elektronisch bruikbare vorm, waarbij de gebruiker niet mag vragen of hij deze informatie nog nodig heeft.

De kopie van deze gegevens zal aan de gebruiker worden meegedeeld uiterlijk in de maand volgend op de ontvangst van de aanvraag.

  2. Recht op correctie

Welivechat garandeert het recht van rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens aan de gebruiker.

Conform l'article 16 du règlement, les données incorrectes, inexactes ou non-pertinentes peuvent être corrigées ou effacées à tout moment. L'utilisateur procède d'abord lui-même aux modifications nécessaires depuis son compte utilisateur/ autre, sauf si celles-ci ne peuvent être effectués de manière autonome, dans quel cas la demande peut en être faite auprès de Welivechat.

Conformément à l'article 19 du règlement, le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification des données à caractère personnel, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

  3. Droit à l'effacement

L'utilisateur a le droit d'obtenir l'effacement de ses données personnelles dans les meilleurs délais dans les hypothèses énumérées à l'article 17 du règlement.

Lorsque le responsable de traitement a rendu publiques les données à caractère personnel et qu'il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe précédent, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre techniques, pour informer les autres responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concerné a demandé l'effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.

De twee voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing op de situatie waarin deze behandeling noodzakelijk is:

-A l'exercice du droit et à la liberté d'expression et d'information;

om een wettelijke verplichting na te komen die een behandeling vereist die is voorgeschreven door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaat waarvan de behandelingsverantwoordelijke onderdaan is, of om een taak uit te voeren die van belang is voor het publiek of voor de uitoefening van de openbare macht die de behandelingsverantwoordelijke heeft geïnspecteerd;

-à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

Conformément à l'article 19 du règlement, le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

  4. Beperking van de behandeling

L'utilisateur a le droit d'obtenir la limitation de traitement de ses données personnelles dans les hypothèses énumérées à l'article 19 du règlement.

Conformément à l'article 19 du Règlement, le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute limitation du traitement effectué, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

  5. Portabiliteitsrecht van donaties

Conformément à l'article 20 du règlement, les utilisateurs ont le droit de recevoir de Welivechat les données à caractère personnel les concernant dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Les utilisateurs ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que Welivechat y fasse obstacle dans les cas prévus par le règlement.

Lorsque l'utilisateur exerce son droit à la portabilité des données en application du paragraphe précédent, elle a le droit d'obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d'un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible.

L'exercice du droit de portabilité des données s'entend sans préjudice du droit à l'effacement. Ce droit ne s'applique pas au traitement nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.

Le droit de portabilité des données ne porte pas atteinte aux droits et libertés de tiers.

  6. Oppositiebeginsel en automatische individuele besluitvorming

L'utilisateur dis à tout moment du droit de s'opposer au traitement de ses données personnelles en raison de sa situation particulière, y compris l'automatisation des données effectuée par Welivechat.

Conform l'article 21 du règlement, Welivechat ne traitera plus les données à caractère personnel, à moins qu'il existe des motifs légitime et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de l'utilisateur, ou pour la constatation, l'exercice

Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, l'utilisateur à le droit de s'opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.

Indien de betrokken persoon zich verzet tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de personeelsgegevens niet meer verwerkt met dat doel.

  7. Rechtspraak

De gebruiker heeft het recht een verklaring in te dienen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door Welivechat bij de voor het Belgische grondgebied bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden op de volgende website: https: //www.autoriteprotectiondonnees.be

L'introduction d'une plainte se fait aux adresses suivantes:

Autorité de protection des données

Pressestraat 35, 1000 Brussel

Tél +322 274 48 00

Fax +32 2 274 48 35

E-mail : contact@apd-gba.be

L'utilisateur peut également introduire une plainte auprès du tribunal de première instance de son domicile.

9.Cookies

Le site utilise des cookies pour distinguer les utilisateurs du site. Hierdoor kunnen de gebruikers genieten van een betere navigatie en kan de site en zijn inhoud worden verbeterd. De doelstellingen en modaliteiten van de cookies staan in dit artikel.

  1. Algemene beginselen

Un cookie est un fichier déposé temporairement ou de façon permanente sur le disque dur de l'utilisateur lors de la consultation du site internet, en vue d'une connexion ultérieur. Met behulp van cookies herkent de server de computer van de gebruiker.

Les cookies peuvent aussi être installés par des tiers avec lesquels Welivechat collabore.

Sommige van de door Welivechat gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de site, andere maken het mogelijk de gebruikservaring van de gebruiker te verbeteren.

De gebruiker kan de cookies verpersoonlijken of uitschakelen door zijn navigator te parametreren.

Door gebruik te maken van de site internet, geeft de gebruiker aan uitdrukkelijk akkoord te gaan met het beheer van de cookies zoals beschreven in dit artikel.

  2. Type cookies en poursuivies finalités

Welivechat maakt gebruik van verschillende soorten cookies op haar website:

-les cookies techniques : Ils sont nécessaires à l'exploitation du site internet, permettent la communication des données introduites et sont destinés à faciliter la navigation de l'utilisateur ;

-De cookies de mesures statistiques et d'audience : ces cookies permettent la reconnaissance de l'utilisateur et sont utilisés afin de comptabiliser le nombre d'utilisateurs du site internet sur une certaine période. Aangezien zij ook het navigatiegedrag aangeven, zijn zij een efficiënt middel om de navigatie van de gebruiker te verbeteren en hem proposities en aanbiedingen aan te bieden die hem kunnen bekoren. Ze maken het ook mogelijk voor Welivechat om eventuele bugs op de website te repareren en te verhelpen.

-De functionele cookies : deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de website door bepaalde keuzes te tonen (bijvoorbeeld de naam van de gebruiker of de taal);

-Les cookies de traçage : Welivechat utilise des cookies de traçage : Welivechat utilise des cookies de traçage via Google Analytics, pour mesurer l'interaction des utilisateurs avec le contenu du site et produire des statistiques anonymes. Met deze statistieken kan Welivechat zijn internetsite perfectioneren. Google geeft uitleg over deze cookies op het volgende adres: https: //www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

 3. Bewaartermijn van de cookies

Les cookies sont conservés pour le temps nécessaire à l'accomplissement de la finalité poursuivie. Les cookies susceptibles d'être stockés sur le disque dur de l'utilisateur ainsi que leur délai de conservation sont les suivants :

1 an.

  4. Beheer van cookies

Als de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze cookies verwijderen of verwijderen door de parameters van zijn navigatiesysteem te wijzigen. La programmation du navigateur permet aussi à l'utilisateur de recevoir un avis ou une notification dès qu'un site internet utilise des cookies et ainsi décider d'accepter cela, ou de refuser.

Si l'utilisateur désactive certains cookies, il accepte que le site internet puisse ne pas fonctionner de manière optimale. Certaines parties du site internet pourraient ainsi ne pas être utilisables, ou l'être partiellement.

Als de gebruiker bepaalde cookies wil verwijderen of onderdrukken, kan hij dit doen door gebruik te maken van de volgende link(s):

-Internet verkenner : http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Microsoft Edge : http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

-Chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

-Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Als de gebruiker weigert dat de cookies van Google Analytics worden gebruikt, wordt hij uitgenodigd om zijn navigator in die zin te parametreren op de volgende website: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout

10. Beperking van de verantwoordelijkheid van de voor de behandeling verantwoordelijke

Le site internet peut contenir des liens vers d'autres sites internet détenus par des tiers non liés à Welivechat. De inhoud van deze sites en het respect voor deze sites in het licht van de wet en het reglement vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Welivechat.

Le titulaire de l'autorité parentale doit donner son consentement exprès pour que le mineur de moins de 16 ans puisse divulguer des informations ou données personnelles sur le site internet. Welivechat raadt de personen die de ouderlijke macht uitoefenen over de minderjarigen aan om een verantwoordelijk en veilig gebruik van het internet te promoten. Le responsable de traitement ne peut être tenu responsable pour avoir collecté et traité des informations et données personnelles de mineurs de moins de 16 ans dont le consentement n'est pas effectivement couvert par celui de leurs parents légaux ou pour des données incorrecte-notamment concernant l'âge-introduites par des mineurs. In aucun cas, des données personnelles ne seront traités par le responsable de traitement si l'utilisateur précise qu'il est âgé de moins de 16 ans.

11. Aanpassing van het beleid inzake vertrouwelijkheid

Wij behouden ons het recht voor om dit vertrouwelijkheidsbeleid op elk moment te wijzigen. Raadpleeg dit beleid daarom regelmatig. Les changements et les clarifications entreront en vigueur immédiatement après leur publication sur le site internet. Si nous apportons des changements importants à cette politique, nous vous informerons qu'elle a été mise à jour, afin que vous sachiez quelles informations nous collectons, comment nous les utilisons et dans quelles circonstances, le cas échéant, nous l'utilisons et/ou la divulguons.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtspraak

Het huidige beleid van vertrouwelijkheid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement judiciaire van de sociale zetel van Welivechat.

13.Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit vertrouwelijkheidsbeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via het volgende adres: contact@welivechat.be

Klaarom te beginnen ?
Praat met een adviseur !